خیالِ تنیده

شاه نشین چشم من، تکیه گه خیال توست

خیالِ تنیده

شاه نشین چشم من، تکیه گه خیال توست


به خیالی تنیده رسیدیم، چه بسا که پیش از این در آتش سودا می سوختیم...

.

.

.

.

.

.

.

.

وبلاگ ماضی ما آتش سودا